+420 234 221 342 Kontaktujte nás

Profesně vzdělávací programy Master of Business Administration (MBA)

  MBA – Management, organizace a řízení

Tento program postihuje široké spektrum specializovaných činností a vědomostí, které jsou nezbytné k úspěšnému a efektivnímu řízení organizace. Studenti si výrazně rozšíří znalosti ze všech disciplín managementu a prohloubí je zejména o praktické aspekty. Tento program je tak velmi vhodný pro všechny podnikatele, vedoucí pracovníky a členy středního a vyššího managementu, kteří chtějí zvýšit nejen svou kvalifikaci, ale i cenu na trhu práce. 

  MBA – Management soft skills

Studenti tohoto programu budou po jeho absolvování odborníky na tzv. měkké dovednosti. Cílem programu je nejen rozvoj komunikačních dovedností, ale program se zabývá také problematikou vedení lidí, týmové spolupráce a osobního rozvoje či strategií efektivního řešení konfliktů. Program je tedy vhodný pro všechny, kdo tyto znalosti využijí při komunikaci s klienty či zaměstnanci. 

  MBA – Projektové řízení a plánování

Tento program poskytuje studentům všechny potřebné znalosti k naplánování, realizaci a úspěšnému ukončení projektu. Studenti se naučí využívat projektového managementu jako nástroje efektivního řízení a získají kompetence projektového manažera na profesionální úrovni. Svým zaměřením je tak program velmi vhodný pro všechny vedoucí pracovníky, kteří nesou zodpovědnost za úspěšnost jakéhokoliv projektu. 

  MBA – Strategický management

Program poskytuje posluchačům detailní znalosti o moderních postupech strategického managementu, jeho nástrojích či možnostech implementace. Je tedy velmi užitečný všem pracovníkům, kteří se podílejí nebo se budou podílet na přípravě a realizaci strategických rozhodnutí podniků i jiných institucí, čímž mohou výrazně ovlivnit jejich výkonnost. Program lze studovat i v 100% online formě.

  MBA – Management zdravotnictví

Tento profesně vzdělávací program seznamuje studenty se systémem řízení ve zdravotnictví a poukazuje na principy fungování zdravotnictví v českém a evropském prostředí. Program je blíže zaměřen na problematiku managementu ve zdravotnictví, finančních aspektů, řízení lidských zdrojů, projektového řízení a právní úpravy zdravotnictví. V neposlední řadě se budou studenti zabývat i manažerskými dovednostmi a problematikou veřejných zakázek. Svým specifickým složením je program ideální pro členy TOP managementu a středního managementu zdravotnických a sociálních zařízení všech typů a forem vlastnictví. Program lze studovat i v 100% online formě.

  MBA – Řídicí a kontrolní systém, Interní audit

Program je sestaven ve spolupráci s útvarem interního auditu České spořitelny, a.s., a Českým institutem interních auditorů. Jeho cílem je seznámit studenty s jednotlivými prvky řídicího a kontrolního systému společnosti včetně návodu na vyhodnocení jejich funkčnosti a efektivnosti. Program se dále věnuje problematice postavení a úlohy interního auditu v procesu dosahování cílů společnosti. 

  MBA – Finanční management a strategické řízení financí

Finanční management a strategické řízení financí je program zaměřený na získání odborného povědomí o podnikových financích, plánování a investičním rozhodování, controllingu a měření výkonnosti podniku. Program je tak vhodný pro finanční ředitele či vedoucí pracovníky, kteří jsou zodpovědní za finanční strategii společnosti. Zajímavými hosty vybraných modulů jsou specialisté z Generálního finančního ředitelství Ministerstva financí České republiky. 

  MBA – Daně, účetnictví a controlling

Hlavním cílem programu je seznámit studenty s jednotlivými účetními principy a nástroji v účetnictví, vyložit jim všechna úskalí daňového systému včetně daňových aspektů nadnárodních transakcí a naučit je používat controlling. Zajímavými hosty vybraných modulů jsou specialisté z Generálního finančního ředitelství Ministerstva financí České republiky.

  MBA – Marketing a reklama

Program slouží k preciznímu osvojení marketingových, reklamních a promočních dovedností, seznamuje studenty s jednotlivými formami marketingové komunikace a na praktických úkolech demonstruje schopnost studentů použít nástroje marketingového mixu. Studenti se tak naučí zpracovat a realizovat účinný marketingový plán včetně komunikační strategie. Tento program tedy osloví především vedoucí pracovníky a manažery reklamních a PR agentur. Program lze studovat i v 100% online formě.

  MBA – Public relations a komunikace

Tento program je zaměřen především na rozvíjení schopností PR manažera, tiskového mluvčího či pracovníka mediální agentury. Program byl sestaven v úzké spolupráci s PR specialisty, takže skutečně reflektuje reálné problémy a situace, se kterými se pracovníci v oblasti public relations setkávají každý den. Studenti se naučí například vycházet s českými novináři či tvořit efektivní texty a prezentace a projdou si dokonce i reálnou přípravou na profesionální vystoupení. 

  MBA – Řízení lidských zdrojů

Program Řízení lidských zdrojů ocení především personální ředitelé a pracovníci personálních oddělení, ale také všichni podnikatelé a manažeři, kteří se potřebují orientovat v oblasti personálního managementu, aby byli schopni zajistit své firmě schopné a spokojené zaměstnance. Tento program totiž provází studenty napříč celým spektrem specializovaných personálních činností od analýzy pracovních míst, přes výběr, motivaci a hodnocení pracovníků, až po ukončování pracovního poměru.

  MBA – Řízení informačních technologií

Hlavním cílem tohoto programu je podat studentům veškeré potřebné informace k řízení a provozu informačních systémů. Studenti se budou zabývat také například problematikou bezpečnosti firemní sítě, ekonomikou podnikové informatiky či optimalizací podnikových procesů. Program je tak zaměřen především na ředitele IT oddělení, manažery podnikových IS či obchodníky s produkty a službami IS/ICT.

Tento program využijí především manažeři IT oddělení, specialisté na informační systémy či obchodníci s produkty a službami IS/ICT. Studenti zde totiž získají všechny potřebné informace a znalosti k řízení a provozu informačních systémů. V programu nechybí ani moduly pojednávající o bezpečnosti foremní sítě, ekonomice podnikové informatiky či auditu IS/IT.

  MBA – Management obchodu

Jedná se o program postihující komplexní problematiku mezinárodního obchodu a všech strategických či ekonomických aspektů s ním spojených. Studenti se naučí samostatně navrhnout strategii společnosti s nadnárodní působností, zpracovat ji a úspěšně ji aplikovat. Program je tedy vhodný především pro podnikatele a manažery, kteří se pohybují v oblasti mezinárodního obchodu. Program lze studovat i v 100% online formě.

  MBA – Management cestovní ruchu

Tento program je určen všem podnikatelům, manažerům či pracovníkům, kteří se pohybují v oblasti turistického ruchu. Využijí jej ale také absolventi vysokých škol, kteří se chystají vstoupit do prostředí cestovního ruchu a chtějí získat potřebné znalosti. Program poskytuje studentům praktické informace o všech aspektech cestovního ruchu a na závěr studia je bude čekat specializovaný modul týkající se marketingu vína.

  MBA – Doprava, spoje a logistika

Program je úzce specializován na problematiku logistiky a její úlohy v efektivním fungování firmy, zejména pak z hlediska optimalizace nákladů. Program se zabývá všemi aspekty dopravy a logistiky a poskytuje tak studentům ucelené informace, které mohou prakticky aplikovat za účelem zvýšení efektivity ve své vlastní firmě.

  MBA – Obchodní právo v podnikání

Tento program poskytuje posluchačům praktické znalosti práva s důrazem na právo obchodní. Studenti získají především znalosti právních norem upravujících podnikání, program je tak vhodný zejména pro podnikatele, manažery a vedoucí pracovníky, kteří se chtějí orientovat v obchodněprávních aspektech podnikání.

  MBA – Real Estate

Profesně vzdělávací program MBA Real Estate se zaměřuje na prohloubení znalostí, rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností v oblasti Real Estate. Svým zaměřením tak tento program poskytuje možnost stát se profesionály v oblasti nemovitostí, realitního trhu a facility managementu. Po úvodu do problematiky realitního trhu se jednotlivé moduly věnují tématům jako obchodování s nemovitostmi, marketing a PR v realitní oblasti, daňové a právní aspekty spojené s realitami, oceňování nemovitostí či property a facility management.

  MBA – International Executive

Tento program je vyučován kompletně v anglickém jazyce. Kromě potřebných znalostí si tak studenti procvičí i odbornou komunikaci v nejpoužívanějším světovém jazyce. Program v sobě spojuje prvky moderního managementu s oblastí mezinárodního obchodu, strategií a vyjednávání. Je tak ideální volbou pro manažery a podnikatele, kteří svůj profesní zájem obracejí především za hranice České republiky.

 

Programy Bachelor of Business Administration (BBA)

  BBA – Základy managementu

Tento program poskytuje studentům profesionální znalosti moderního managementu včetně všech jeho nedílných součástí a poskytuje jim tak všechny potřebné dovednosti ke vstupu do manažerské praxe. Program je tak ideální pro absolventy středních škol či uchazeče bez předchozího manažerského vzdělání.

  BBA – Personální management

Tento program je určen všem uchazečům bez předchozího vzdělání či zkušeností z personálního managementu, kteří uvažují o kariéře v oblasti Human resources a chtěli by se věnovat řízení lidských zdrojů. Studiem tohoto programu totiž posluchači získají podrobné a prakticky využitelné znalosti všech důležitých aspektů personálního managementu.

  BBA – Marketing, media a komunikace

Studenti tohoto programu získají specifické znalosti z oblasti marketingové komunikace a marketingu obecně a dostanou možnost rozvíjet své komunikační a prezentační dovednosti. Program je tak vhodný pro všechny uchazeče bez předchozího marketingového vzdělání či zkušeností v této oblasti, kteří by se chtěli věnovat problematice marketingu a Public relations.

  BBA – Finanční management a strategické řízení financí

Finanční management a strategické řízení financí je program zaměřený na získání širokého povědomí o podnikových financích, plánování a investičním rozhodování, controllingu a měření výkonnosti podniku. Ocení jej tak všichni absolventi středních škol a gymnázií, kteří uvažují o kariéře v oblasti finančního managementu.